INLEDNING

Solhems El AB, org. nr. 556414-75915 (nedan benämnd ”Företaget”) strävar efter att alla kunder och blivande kunder till Företaget ska känna sig trygga i att den personliga integriteten respekteras och att alla person och företagsuppgifter som lämnas till Företaget behandlas korrekt.
Detta innebär bl.a. att varje kunds persons och företagsuppgifter enbart används för avsedda ändamål och skyddas mot obehörig åtkomst, spridning eller förstörelse.
Detta sker genom att Företaget vidtar erforderliga och lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder.

Förtaget använder branschspecifikt bokföringssystem för att registrera och behandla kundrelaterade företagsuppgifter.
Detta system innehåller bland annat en GDPR – rensningsmodul som genomlöps med regelbundenhet.
Vissa av Företagets leverantörer har viss mängd av företagets kundinformation beträffande leveransinformation.

All behandling av personuppgifter inom Företaget sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning samt den inom EU/EES från och med den 25 maj 2018 gällande dataskyddsförordningen.
I förordningen fastställs bestämmelser om skydd för fysiska personer med avseende på behandlingen av personuppgifter och om det fria flödet av personuppgifter.

På Företagets hemsida sker godkända uppgifter, så som anställdas namn, bild
och arbetstelefonnummer.

VAD ÄR PERSONUPPGIFTER OCH VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAS?

Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt tillsammans med andra uppgifter, kan kopplas till en fysisk person.
Behandling av personuppgifter är all användning av personuppgifterna.

Varje gång du kommunicerar med oss kan vi komma att behandla dina personuppgifter.

Då du registreras som kund hos Företaget eller meddelar uppgifter till vårt kundregister, lämnar du ett antal uppgifter om dig själv t.ex., adress, telefonnummer, E-postadress.
Detta är ett exempel på personuppgifter.

AV VILKA SKÄL BEHANDLAS DINA PERSONUPPGIFTER?

Dina personuppgifter behandlas bl.a. för nedanstående relevanta och berättigade ändamål:

För att vi ska kunna kommunicera med varandra, t.ex. vid ändringar av t.ex. medlems uppgifter, upplysningar eller skador rörande din anslutning i kabel nätverket,
kallelser till möten samt medlemsinformationer av olika slag;

För att vi ska kunna kommunicera med varandra, t.ex. vid ändringar av medlems uppgifter, upplysningar eller skador på din anslutning, kallelser till möten samt medlemsinformationer av olika slag;

För att behandla dina betalningar; i huvudsak medlemsavgift.

För att hålla Företagets kundregister uppdaterade, vilket innebär att personuppgifter kan komma att inhämtas, kompletteras och uppdateras från tid till annan.

MED STÖD AV VILKEN LAGLIG GRUND BEHANDLAS PERSON-UPPGIFTERNA?

Företaget behandlar alltid dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning. Behandlingen är nödvändig för att fullgöra vårt mellanvarande avtal eller för att vidta åtgärder på begäran av kund till Företaget innan ett sådant avtal ingås.
Behandlingen är vidare nödvändig för att skydda våra gemensamma intressen
t.ex. reklamationer eller nybeställning.

Vi behandlar även dina personuppgifter när vi har ett berättigat intresse av att behandla
dina personuppgifter som t.ex. när vi underhåller och utvecklar, våra register eller förbättrar vår hemsida och de tekniska plattformar som de tillhandahålls på.

UTLÄMNANDE AV UPPGIFTER

Dina personuppgifter kommer endast att lämnas ut till tredje part, som t.ex. polisen eller annan myndighet, om det rör utredning av brott eller om vi annars är skyldiga att lämna ut sådan uppgift med stöd av lag eller myndighetsbeslut

EXTERNA LÄNKAR

Denna integritets policy gäller för information som Företaget behandlar.
På vår hemsida kan förekomma länkar till externa webbplatser eller tjänster som vi inte kontrollerar. Om en intressent följer en länk till en extern webbsidwebbplats är det intressentens ansvar att ta del av de principer för personuppgifts behandling och eventuell information om cookies som gäller för den aktuella sidan.

GALLRING 

Personuppgifter behandlas av Företaget endast så länge som det är nödvändigt för att uppfylla ändamålen med behandlingen, d.v.s. i normalfallet så länge en kundrelation består och för att uppfylla lagkrav.
Därefter raderas personuppgifterna i enlighet med Företagets gallringsrutin.


INFORMATION OM RÄTTIGHETER

Du har rätt att, i enlighet med vad som följer av tillämplig dataskydds lagstiftning,
göra följande rättigheter gällande mot Företaget.
Vänligen kontakta i sådant fall oss på info@solhemsel.se

 • Rätt till tillgång (registerutdrag) –
  En rätt att få bekräftelse på och information om din personuppgifts behandling.
 • Rätt till rättelse –
  En rätt att få felaktiga uppgifter rättade.
 • Rätt till radering –
  En rätt att få uppgifter borttagna. Denna rätt är begränsad till sådana uppgifter som enligt lag endast får behandlas med ditt samtycke, om du tar tillbaka samtycket och motsätter dig behandlingen.
 • Rätt till begränsad behandling –
  En rätt att kräva att personuppgifts behandlingen begränsas, exempelvis om du motsätter dig uppgifters riktighet. Under tiden som riktigheten undersöks är Företagets tillgång till uppgifterna begränsad.
 • Rätt till data portabilitet –
  En rätt att kräva att personuppgifter flyttas från en personuppgiftsansvarig till annan. Denna rättighet är begränsad till uppgifter som du själv tillhandahållit oss.

KONTAKTUPPGIFTER

Om du har frågor rörande hur Företaget behandlar dina personuppgifter eller vill göra rättigheter gällande är du välkommen att kontakta Företagets dataskydds ombud på e-mailadressen info@solhemsel.se

ÄNDRINGAR AV FÖRETAGETS INTEGRITETSPOLICY

Företaget kan komma att från tid till annan göra ändringar i denna integritets policy.
Den senaste versionen av integritets policyn finns alltid tillgänglig
på Företagets hemsida.(www.solhemsel.se).